VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – FIRMA

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Firem při využívání internetové služby Provozovatele - společnosti iFORO Group, s.r.o., se sídlem Melodická 1380/1, 158 00 Praha 5 - Stodůlky, IČ: 03629619, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 235324 - umístěné na Serveru www.firemniprofil.cz, jejímž účelem je zprostředkovávat poskytování služeb a zboží mezi Poptávajícími a Firmami a zobrazovat prezentaci těchto Firem.
  2. Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek mají následující výrazy význam uvedený v článku 2. Ostatní slova mají význam, který se jim běžně v komunikaci přikládá.
 2. DEFINICE POJMŮ

  1. Firma - dodavatel služeb či zboží v daném oboru činnosti, který je registrován u Provozovatele a inzeruje prezentaci své Firmy na Serveru www.firemniprofil.cz
  2. Provozovatel – obchodní společnost iFORO Group, s.r.o., se sídlem Melodická 1380/1, 158 00 Praha 5 - Stodůlky, IČ: 03629619, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 235324.
  3. Server – internetová stránka www.firemniprofil.cz, kde Provozovatel poskytuje zprostředkovatelské služby prostřednictvím poptávkového systému a zobrazuje prezentaci Firem.
 3. POPIS POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

  1. Provozovatel umožňuje Firmám registraci na Serveru a prezentaci Firem. Každá Firma si může sama zvolit obory činnosti, pod kterými požaduje býti zobrazována na stránkách Firemniprofil.cz a to dle vybraných oborů. Firma má zároveň možnost využít placenou variantu služeb, které poskytuje Provozovatel v rámci Serveru a které Firmám umožní lepší zviditelnění na stránkách Provozovatele.
  2. Firma díky získaným hodnocením může získat odznaky a certifikáty spokojenosti. Jedná se o certifikát „Spolehlivá firma“, „Doporučeno zákazníky Poptavej.cz a nejvyšší „Certifikát spolehlivého dodavatele Poptavej.cz“.
  3. Podmínky pro získání certifikátů a odznaků podléhají interním pravidlům Provozovatele.
  4. V případě, že Firma zažádá o další služby provozované Provozovatelem, pro které jsou nezbytná data obsažená ve firemním profilu, Provozovatel si vyhrazuje právo využívat firemní profil a data v nich obsažená pro potřeby konkrétních služeb, o které Firma požádala.
 4. PRAVIDLA PRO REGISTRACI FIRMY

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou pro Firmy závazné a odesláním žádosti o registraci nebo využíváním služeb Serveru s nimi Firma bez výhrad souhlasí.
  2. Firma, která má zájem o registraci, musí řádně a pravdivě vyplnit povinné identifikační a kontaktní údaje o sobě a o kontaktní osobě na serveru Provozovatele. Na základě zadaných a odeslaných údajů, případně a základě údajů z databáze Firem, které s Provozovatelem již spolupracovaly, bude Provozovatel telefonicky Firmu kontaktovat, aby provedl registraci Firmy. Po dokončení registrace bude Firmě vytvořen uživatelský účet a na její e-mailovou adresu bude zasláno přístupové heslo. Veškeré uvedené údaje může Firma editovat v uživatelském účtu na Serveru, kam se Firma přihlásí na základě zaslaných přihlašovacích údajů.
  3. Provozovatel si vyhrazuje právo přijatá data změnit nebo upravit na základě vnitřních pravidel Provozovatele.
  4. Firma souhlasí s tím, že může obdržet hodnocení jeho služeb a registrací na Serveru Provozovatele Firma souhlasí s uveřejněním získaných hodnocení ve svém firemním profilu a je si vědoma, že hodnocení mohou být i negativního rázu. Provozovatel žádným způsobem nemění povahu hodnocení a nenese žádnou odpovědnost za obsah hodnocení.
  5. Firma souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn posílat Firmě e-mailová oznámení, která se týkají provozu Serveru a nastavení uživatelského účtu Firmy.
 5. PRAVIDLA A POPIS PLACENÝCH SLUŽEB

  1. Placené služby jsou zpoplatněny dle aktuálního ceníku.
  2. Základní varianta (režim) je poskytována zdarma bez poplatků. V základním režimu má Firma možnost o sobě zveřejnit základní informace v rozsahu 200 znaků a nastavit 5 oborů podnikání. Poskytovatel si v tomto režimu vyhrazuje právo zobrazení vybraných hodnocení a to dle svých interních pravidel.
  3. V placené variantě (režimu) bude Firma lépe zviditelněna nad neplatícími firmami. A to zejména: zvýrazněným zápisem firmy, přednostním výpisem v kategoriích, odstraněním konkurence z vizitky, štítkem DOPORUČENO, možností vložení loga, možností vložení až 20 fotografií s popiskem, nastavením až 10 kategorií oborů podnikání, rozšířeným popiskem až na 1.000 znaků, zobrazením hodnocení, zobrazením kontaktních informací s možností uvedení otevíracích hodin a případně dalších poboček firmy, formulářem na odeslání dotazu přímo na email Firmy a neomezenou editací Firmy.
 6. PRÁVA A POVINNOSTI FIRMY

  1. Firma souhlasí s poskytnutím při registraci zadaných či později editovaných informací včetně kontaktních údajů Provozovateli a jeho spolupracujícím subjektům.
  2. Veškeré údaje, které Firma uvede, nesmí být v rozporu s platnými právními předpisy ČR, nesmí porušovat obecně platné etické a morální principy, nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nesmí porušovat zájmy třetích osob a nesmí porušovat a být v rozporu s oprávněnými zájmy Provozovatele.
 7. PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

  1. Provozovatel má právo údaje Firmy, které byly uvedeny při registraci a případně také v editaci po přihlášení na uživatelský účet Firmy, zveřejnit na Serveru.
  2. Provozovatel má dle vlastního uvážení právo nezveřejnit na Serveru nebo odmítnout registraci Firmy, která:
   • uvádí nepravdivé údaje o své osobě či o kontaktní osobě
   • nesplňuje tyto všeobecné obchodní podmínky, zejména pravidla pro registraci Firmy a práva
   • by mohla poškodit dobré jméno Provozovatele
  3. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit registraci Firmy na Serveru a to i bez udání důvodu.
  4. Provozovatel má právo po dobu registrace Firmy na Serveru zasílat na e-mail Firmy uvedený při registraci zprávy s novinkami Serveru nebo Provozovatele s reklamním obsahem, týkajícím se výhradně Provozovatele. Provozovatel využívá emailu Firmy v souladu s právním titulem „oprávněný zájem“ dle čl. 6 odst, 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”). Firma má právo podat námitku na email Provozovatele info@firmyzarohem.cz a Provozovatel již nadále nebude oprávněn obchodní sdělení Firmě zasílat.
  5. Provozovatel si vyhrazuje právo provádět případné změny ve službách, údajích apod., které již jsou používány a zveřejněny, bez předchozího upozornění.
  6. Provozovatel neručí za bezchybnost systému. Jakékoliv chyby či poškození Firmy (zejména ve spojení s neobdržením poptávky na e-mail) nezakládají nárok Firmy na náhradu škody ani jinou formu kompenzace.
  7. Vznikne-li v důsledku porušení těchto všeobecných obchodních podmínek třetí osobě vinou Firmy škoda, nese Firma, která tuto škodu způsobila, plnou odpovědnost a Provozovatel je oprávněn vydat třetí osobě kontaktní údaje Firmy.
  8. Provozovatel má nárok na náhradu škody či nemajetkové újmy v případě poškození dobrého jména Serveru, jež mu způsobila Firma svým jednáním.
  9. Provozovatel negarantuje doručení e-mailu v návaznosti na chybu u poštovního serveru Firmy, případně jeho poskytovatele služeb.
 8. PRAVIDLA PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Provozovatel, jakožto správce osobních údajů Firem postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), zákonem o zpracování osobních údajů a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.
  2. Při registraci je Firma vyzvána k poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písem a) Nařízení a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  3. Provozovatel podle následujících pravidel zpracovává osobní údaje Firem, a to konkrétně firmy, jména, IČ, sídla, telefonní čísla, adresy elektronické pošty, IP adresy. Zpracování je v souladu se zásadou minimalizace a účelového omezení v rozsahu těchto bodů. Zpracování osobních údajů zahrnuje zejména jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, upravování, pozměňování, doplňování či opravu, vyhledávání, používání, šíření, zveřejňování, uchovávání, blokování a likvidaci.
  4. Účelem zpracování osobních údajů Firem Provozovatelem je řádné zajištění zprostředkování poskytování služeb mezi poptávajícími a Firmami, prezentace Firmy a zasílání vlastních obchodních sdělení Provozovatele.
  5. Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje Firem po dobu trvání registrace a 5 let od okamžiku ukončení registrace.
  6. Provozovatel je oprávněn osobní údaje zpracovávat systematicky, a to automatizovaně nebo jinými prostředky prostřednictvím informačního systému. Zpracováním je rovněž oprávněn pověřit třetí osobu, se kterou bude mít vždy uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu s čl. 28 Nařízení.
  7. Firma souhlasí s poskytnutím osobních údajů poptávajícím, Provozovateli, jeho spolupracujícím Firmám a partnerským serverům Provozovatele.
  8. Firma bere na vědomí, že je povinna své osobní údaje uvádět přesně, úplně a pravdivě a bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele o změně těchto osobních údajů.
  9. Firma si je vědoma svých práv souvisejících se zpracováním osobních údajů, konkrétně práv dle čl. 15 – 22 Nařízení, zejména právo požadovat od Provozovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
  10. Firma potvrzuje, že má sídlo v zemi, která je členským státem EU a současně potvrzuje, že není politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financováni terorismu.
  11. Firma uděluje souhlas se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele skrze e-mail, prostřednictvím SMS a nebo telefonicky, a to na dobu 5 let od okamžiku ukončení registrace.
  12. Firma má právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, odhlásit se ze zasílání obchodních sdělení na e-mailové adrese info@firemniprofil.cz nebo přímo v e-mailu s obchodním sdělením.
  13. Pro případné dotazy týkající se ochrany osobních údajů je možno použít e-mailovou adresu info@firemniprofil.cz.
 9. POUŽITÍ SOUBORŮ COOKIE A ANALÝZA WEBOVÝCH STRÁNEK

  1. Za účelem zlepšení fungování našich webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem personalizace reklamních sdělení a optimalizace marketingových aktivit především prostřednictvím reklamních a analytických nástrojů používá společnost iFORO Group s.r.o. na svých webových stránkách soubory cookie. Tyto malé textové soubory jsou ukládány prostřednictvím internetového prohlížeče přímo ve vašem počítači, ve kterém jste si webovou stránku zobrazili.
  2. Cookie soubory neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. V případě kdy návštěvník stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může jednoduše zabránit jejich sběru změnou nastavení ve svém prohlížeči.
  3. Pro analýzu webových stránek pomocí souborů cookie a reklamní aktivity spojené s analýzou dat návštěvníků webu firmyzarohem.cz, používá společnost iFORO Group, s.r.o. analytické a reklamní nástroje společnosti Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Jak společnost Google zpracovává osobní data a postoj k ochraně osobních údajů najdete zde. Dále pak reklamní systém Sklik od společnosti Seznam.cz, a.s. se sídlem Radlická 3294/10, Praha 5 - Smíchov, 150 00.
  4. Mezi dalšími nástroji používanými společností iFORO Group, s.r.o. můžete najít také analytický nástroj Collabim provozovaný společností Collabim s.r.o. se sídlem Okružní 2615, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice a také nástroj Majestic provozovaný společností Majestic-12 Ltd se sídlem Faraday Wharf Holt Street, Birmingham Science Park, Aston Birmingham, B7 4BB, United Kingdom.
 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Firma je povinna se pravidelně seznamovat s obsahem těchto všeobecných obchodních podmínek. Nevyužijí-li možnost danou bodem číslo 10.2 těchto všeobecných obchodních podmínek, má se za to, že Firma s těmito podmínkami bez výhrad souhlasí.
  2. Každá Firma má právo a možnost odmítnout jakoukoliv změnu provedenou Provozovatelem v těchto všeobecných obchodních podmínkách, a to zasláním žádosti o zrušení registrace na e-mail info@firemniprofil.cz. Do obsahu zprávy uvede své IČ, název Firmy a přístupové heslo k uživatelskému účtu na Serveru a do předmětu zprávy uvede text „Odmítnutí změny všeobecných obchodních podmínek - Firmy“. Případně se Firma může obrátit přímo na oddělení péče o zákazníky na tel.: +420 601 601 581. V obou případech žádosti je Firma povinna uvést výše zmíněné údaje. Provozovatel vyřídí tuto žádost Firmy tím, že do 30 dnů od obdržení této žádosti zruší registraci Firmy na Serveru, a to za podmínky, že mezi Provozovatelem a Firmou budou vypořádány veškeré finanční nároky vyplývající z užívání služeb Serveru Firmou a to zejména provize z realizovaných zakázek Firmou. V opačném případě začne 30 denní lhůta pro zrušení registrace Firmy na Serveru běžet ve chvíli, kdy budou veškeré finanční nároky oboustranně vypořádány.
  3. Pro řádnou funkčnost služeb Provozovatele je třeba povolit používání tzv. cookies. Užíváním služeb Provozovatele tak Firma souhlasí s používáním cookies, a to především při přihlášení do uživatelského účtu na Serveru Provozovatele a jeho partnerských serverech.
  4. Server Provozovatele používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (Dále jen Google). Služba Google Analytics používá také souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním serveru souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.
  5. Provozovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti systému, bezchybného provozu a zabezpečení systému.
  6. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti dnem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky měnit.